tiistai 8. tammikuuta 2013

Lintsaamisesta sakkoa?

HS Digilehti 8.1.

Lapsi lintsaa, vanhemmille tuomio


Muutamissa kunnissa koulusta lintsaamisesta on tullut poliisiasia. Vanhempia on tuomittu sakkoihin.


Lem­pää­lä lait­taa kou­lu­pin­na­rit ku­riin en­tis­tä tiu­kem­mal­la mut­ta huo­leh­ti­vam­mal­la ot­teel­la. Kou­lu­pin­na­rin van­hem­mat voi­vat jou­tua oi­keu­teen op­pi­vel­vol­li­suu­den val­von­nan lai­min­lyön­nis­tä.

Ope­tus­alal­la Lem­pää­län lin­ja saa va­ro­vais­ta mut­ta myös hie­man epäi­le­vää hy­väk­syn­tää.
En­nen kuin lint­saa­mi­ses­ta il­moi­te­taan po­lii­sil­le, käy­dään lä­pi mon­ta vai­het­ta, joi­den tar­koi­tus on tu­kea op­pi­las­ta ja van­hem­pia.
Opetusministeriö ai­koo poh­tia lint­saus­ta uu­des­sa kou­luran­gais­tuk­sia tar­ken­ta­vas­sa la­ki­luon­nok­ses­sa.
"Tar­ken­nam­me, mi­tä op­pi­laal­la voi­daan teet­tää jäl­ki-is­tun­nos­sa. Ha­luam­me muut­taa jäl­ki-is­tun­toa kas­va­tuk­sel­li­sem­paan suun­taan", hal­li­tus­neu­vos Jan­ne Öberg sa­noo.
"Kä­sit­te­lem­me myös lint­saus­ta, sil­lä muu­ta­mis­sa kun­nis­sa van­hem­pia on jo tuo­mit­tu sak­koi­hin, kos­ka he ei­vät ole val­vo­neet op­pi­vel­vol­li­suu­den nou­dat­ta­mis­ta", Öberg li­sää. Sak­ko­ja on an­net­tu muun muas­sa Pirk­ka­las­sa.
Opetusmi­nis­te­riö pi­tää van­hem­pien tuo­mit­se­mis­ta sil­ti pul­mal­li­se­na.
"Lint­sauk­seen puut­tu­mi­nen on to­del­la ar­ka asia", ope­tus­neu­vos Jus­si Pih­ka­la sa­noo.

Joululoma on ohi, ja lehdistö on "back in business". Otsikoihin on noussut ikiaihe, koulun rangaistukset. Olen aikaisemmin esittänyt blogissani, että sakkorangaistus voitaisiin ottaa käyttöön vakavissa kiusaamistapauksissa. 
Suomessa on oppivelvollisuus. Vanhempien tehtävä on huolehtia siitä, että lapsi käy koulua. 
Yksittäiset opettajat ja koulut ovat melko kädettömiä silloin, kun oppilasta ei saada kouluun kaikista yrityksistä huolimatta. Viimeinen keino on yleensä lastensuojeluilmoituksen tekeminen. Jos sekään ei auta, sakkorangaistus voisi olla paikallaan.
Rinnastan leikkimielellä koulun sakkorangaistuksen liikennerangaistuksiin. Ihmisille annetaan helposti vaikkapa parkkisakkoja. Parkkirike ei kait ole suuren suuri rikos. Jatkuva koulusta lintsaaminen on oppilaalle suuri ongelma. En ymmärrä, miksi jatkuvaa lintsausta pitäisi katsoa sormien läpi. 
Opetusministeriön opetusneuvos Jussi Pihkala sanoo, että lintsaukseen puuttuminen on todella arka asia. Minusta on parempi, että lintsaukseen puututaan kuin, että siihen ei puututa. Mitä Pihkala oikeastaan tarkoittaa, että lintsaukseen puuttuminen on arka asia? Olisi moraalisesti erittäin arveluttavaa, jos koulu ei puuttuisi oppilaan lintsaukseen.

"Jos op­pi­las myö­häs­te­lee tai lint­sai­lee, hän kor­vaa ne mi­nuu­tit. Op­pi­las­ta ei pan­na jäl­ki-is­tun­toon, vaan hä­nen kans­sa käy­dään lä­pi op­pi­tun­tien ul­ko­puo­lel­la eri­tyis­opet­ta­jan kans­sa asioi­ta, jois­ta hän on jää­nyt pait­si", sa­noo Lem­pää­län Sääks­jär­ven kou­lun reh­to­ri Sep­po Sii­to­nen.
Jos op­pi­las lint­saa 30 tun­tia, van­hem­pien ja kou­lu­ku­raat­to­rin kans­sa pi­de­tään pa­la­ve­ri.
Tämä yleen­sä riit­tää, mut­ta jos lint­saa­mi­nen sit­ten­kin jat­kuu, läh­dem­me las­ten­suo­je­lu­vi­ran­omais­ten kans­sa te­hok­kaam­paan tu­ke­mi­seen", Sii­to­nen sa­noo.
Se voi tar­koit­taa eri­tyi­siä jär­jes­te­ly­jä, ku­ten ko­tio­pe­tus­ta. Jos ko­dit ei­vät suos­tu yh­teis­työ­hön, kou­lu il­moit­taa asian po­lii­sil­le. (HS)

Lempäälän malli on hyvin looginen ja järkeenkäypä. 
Mielenkiintoista on, että Suomessa revitään mielettömiä otsikoita esim. sikojen ja kanojen elinolosuhteista. Eläinten elinolot ovat tärkeitä, mutta luulisi, että lasten elinolot olisivat vähintään yhtä tärkeitä. 

1 kommentti:

  1. Ei ole olemassa parkkisakkoa. Kyse on pysäköintivirhemaksusta.

    VastaaPoista