tiistai 1. lokakuuta 2013

Vantaan politiikan todelliset karvat

Lak­kau­tus­lis­tal­la ole­vat kou­lut saa­vat men­nä, esit­tää suu­rim­man puo­lueen val­tuus­to­ryh­män ve­tä­jä Sirkka-Liisa Kähärä (sd). Sdp:n 18 val­tuu­te­tun ryh­mä on Kä­hä­rän mu­kaan sil­lä kan­nal­la, et­tä on sääs­tet­tä­vä sei­nis­tä.
"Ei ole löy­ty­nyt mui­ta näin iso­ja sääs­tö­jä. Ve­lan kak­kua ei pi­dä jät­tää jäl­ki­pol­vil­le."

Enkeliporsas:

Jos velan maksua ei haluta jättää jälkipolville, aletaan maksaa nyt velkaa pois. Kun nostetaan veroa yhden prosenttiyksikön verran, voidaan maksaa velkaa yli 40 miljoonaa euroa.

Kun säästetään lasten koulutuksesta, maksu jälkipolville on säästöä suurempi.

Vielä syk­syn 2012 kun­ta­vaa­lien al­la 80 pro­sent­tia ny­ky­val­tuu­te­tuis­ta vas­tus­ti kou­lu­sääs­tö­jä.

HS:n vaa­li­ko­nees­sa ky­syt­tiin, pi­tää­kö ha­kea sääs­tö­jä muual­ta kuin kou­luis­ta. Val­tuu­te­tuis­ta 52 vas­ta­si kyl­lä ja kym­me­nen ei.

Enkeliporsas:

Nopeasti ovat mielet muuttuneet. Vantaan massiivinen velka oli kaikille tiedossa vuosi sitten.

Maa­nan­tai­na HS:n soit­to­kier­rok­sel­la va­kain kan­ta sääs­töi­hin oli Sdp:l­lä. Vaa­li­ko­nees­sa Kä­hä­rä oli jok­seen­kin si­tä miel­tä, et­tei kou­luis­ta tu­le sääs­tää.

"Säästö sei­nis­tä" tar­koit­tai­si, et­tä Tuo­me­lan ja He­vos­haan kou­lut lak­kau­tet­tai­siin vuo­teen 2016 men­nes­sä. Ku­lo­mäen ja Vier­to­lan kou­luis­ta sul­jet­tai­siin kol­me pa­vil­jon­kia.

En­nen ko­kous­ta kou­lu­ak­ti­vis­tit luo­vut­ti­vat ad­res­sin­sa ope­tus­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­jal­le. Tuo­me­lan kou­lun puo­les­ta pu­hui Markus Lyyra.

"O­lem­me jär­kyt­ty­nei­tä ja vi­hai­sia. Meis­tä tun­tuu, et­tä kau­pun­kia ei­vät joh­da po­lii­ti­kot vaan vir­ka­mie­het. Ar­vo­pää­tök­siä ei saa ul­kois­taa", Lyy­ra sa­noi.

Enkeliporsas:

Poliitikot päättävät - virkamiehet toteuttavat, he tekevät mitä käsketään. Näin menee nytkin.

Lau­ta­kun­nan va­ra­ve­tä­jän Jari Sainion (sd) kan­ta on epä­sel­vä. Hän pe­rus­te­li sääs­tö­jä näin: "Sääs­tö­jä on et­sit­tä­vä toi­saal­ta, sil­lä ope­tuk­ses­ta sääs­tä­mi­nen on tu­le­vai­suu­den 'syö­mis­tä' nyt."

Suurin ryh­mit­ty­mä por­va­ril­li­set eli ko­koo­mus ja Rkp ei­vät ve­tä­jän­sä Lauri Kairan mu­kaan ole yh­tä tiuk­koi­na kuin Sdp.

Ko­koo­muk­sen si­säl­lä on epäi­ly­jä, et­tei­vät vir­ka­mie­het ole osan­neet ar­vioi­da tu­le­via sääs­tö­jä oi­kein (HS 26. 9.).

"Mut­ta vaih­to­eh­dot ovat ra­jal­li­set, ja olem­me si­tou­tu­neet vel­ka­oh­jel­man nou­dat­ta­mi­seen."

Enkeliporsas:

Odotan mielenkiinnolla, mitä muita säästöjä koulusäästöjen tilalle tullaan esittämään.

Muissa ryh­mis­sä is­tuu 29 Van­taan 67 val­tuu­te­tus­ta. Pe­rus­suo­ma­lai­set ei­vät hy­väk­sy sääs­tö­jä.

"Ne tun­tu­vat pie­nil­tä ver­rat­tui­na hait­toi­hin", sa­noo ryh­män­ve­tä­jä Jaakko Niinistö (ps).

Vih­reät ovat ve­tä­jän Riikka Åstrandin mu­kaan sääs­tö­jä vas­taan: "En­nen ei ole lo­pe­tet­tu kou­lu­ja ti­lan­tees­sa, jos­sa op­pi­las­mää­rät kas­va­vat."

Va­sem­mis­to­lii­ton val­tuu­tet­tu Jussi Saramo on si­tä miel­tä, et­tä esi­te­tyt sääs­töt ovat har­haan­joh­ta­via: "On hur­jaa luo­vuut­ta, et­tä He­vos­haan tont­ti­tu­lot oli­si­vat si­vis­tys­toi­men sääs­tö­jä."

Enkeliporsas:

On pakko yhtyä Saramon toteamukseen.

Yksi ta­pa vält­tyä leik­kauk­sil­ta oli­si ko­rot­taa ve­ro­pro­sent­tia 19:s­ta. Ko­ro­tus­ta vas­taan ovat Sdp, ko­koo­mus, Rkp, pe­rus­suo­ma­lai­set, kes­kus­ta ja kris­til­lis­de­mo­kraa­tit eli 54 val­tuu­tet­tua.

Puo­len pro­sent­ti­yk­si­kön nos­toa kan­nat­tai­si­vat vih­reät ja va­sem­mis­to­liit­to eli 13 val­tuu­tet­tua. Nos­to tuot­tai­si run­saat 20 mil­joo­naa eu­roa.

Enkeliporsas:

Veronkorotus on ainoa demokraattinen tapa maksaa velkaa, koska veronkorotus koskee kaikkia veronmaksajia yhtälailla. 

Kaupungin lapset eivät voi olla säästökohde.


Tänään Ylen aamuohjelmassa olivat Vantaan perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo ja OAJ:n kehityspäällikkö Nina Lahtinen:

Kuntien säästöt uhkaavat taas kouluja – mistä säästetään tällä kertaa? (Yle 1.10)


Yhteiskuntaopin pikakertausta: Miten kaupunkilainen voi vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon?

1. Äänestämällä kunnallisvaaleissa

Noin puolet vantaalaisista vaivautui vuoden 2012 kunnallisvaalien äänestysuurnille. Äänestysprosentti oli hälyttävän pieni, vain 51 %.

Nykyinen kaupunginvaltuusto edustaa vain toista osaa vantaalaisista.

2. Ottamalla suoraan yhteyttä omaan edustajaan

Kaupunkilainen voi halutessaan muistuttaa edustajaansa esim. ennen vaaleja annetuista lupauksista.

3. Äänestämällä seuraavissa kunnallisvaaleissa toista ehdokasta ja puoluetta

Äänestämällä voi vaikuttaa, muuttaa poliittisen päätöksenteon suuntaa.


Paina kuvan alla olevaa linkkiä. Etsi oma valtuutettusi, ota yhteys häneen ja vaikuta.

4 kommenttia:

 1. Onnea taisteluun koulujen puolesta. Oppilaiden tuntimäärän vähentäminen, luokkakokojen suurentaminen jne. on pitkä, pimeä ja kapea tie. On totta että tässä tilanteessa se puolen, tai prosentin korotus on paikallaan blogistin esittämin perustein. Mutta kestävä ratkaisu se ei ole. Vuoden, kahden päästä tarvittaisiin taas uutta korotusta.

  Tärkeämpää kuin veroprosentti on verotulojen määrä. Pienemmällä veroprossalla voi tulla enemmän veroja kuin suuremmalla, jos kuntalaisten työllisyys ja kunnan sisällä toimivien yritysten määrä ja tuloskunto on hyvä. Vantaa, kuten kaikki Suomen kunnat, tarvitsevat yksityisen sektorin selvää kasvua jotta julkinen sektori voisi käyttää varoja kuntalaisten hyväksi. Downshiftaamalla menee loputkin koulut.

  Muistan vieläkin kauhulla, kuinka omassa kunnassani eräät poliittiset tahot tekivät kaikkensa saadakseen Helsingin sataman, stadin viimeisen aidon, kunnon työpaikan, toiseen kuntaan. Syy oli pusikkoalue. Sen alle sitten kaivettiin sadoilla miljoonilla tunneli jotta se ihan tavanomainen pusikko säilyi. Niillä miljoonilla olisi rakennettu kaksi, kolmekin lastensairaalaa.

  Jotta sosiaali- ja sivistysvaltio säilyy me tarvitsemme oikeasti ne teolliset työpaikat ja firmat takaisin. Veroja korottamalla saadaan pika-apua, mutta se on vain pikaruokaa se. Vantaalla on tontteja. Sinne lentokentä kupeeseen yrityksiä ja nopeasti. Isoja yrityksiä. Isoja yritysveroja. Niistä koulut voivat elää jatkossa. Eivät loputtoman juustohöylän ja säästämis-hysterian leivänmuruista. Demareiden kanta tähän jupakkaan on muuten siellä skandaali. Blogisti antoi hyvän vinkin kuinka toimia.

  Jorma

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Vantaa on velkaa roppakaupalla, tuhat miljoonaa euroa. Pantattaisiin se yhden prosenttiyksikön veronkorotus pelkästään velkojen maksuun.

   Koulusäästöistä tulevat rahat ovat vain pikkupennosia, jos ajatellaan Vantaan miljardivelan lyhennystä.

   Jorma: "Demareiden kanta tähän jupakkaan on muuten siellä skandaali."

   Näin koen minäkin, tuntuu kuin minut olisi petetty.

   Poista
 2. Tärkein syy miksi äänestin demaria, oli huoli peruspalveluista. Vastaavaa olen kuullut monelta muulta. Nyt näyttää siltä, että meidät on petetty, petetty raskaasti. He ovat hylänneet inhimillisyyden ja käyvät lapsia vastaan. Nyt käynnistetään TIEDÄN KETÄ EN ÄÄNESTÄ kamppania. Ei ole huolta, että tämä unohtuisi. Joka kerran, kun lapsemme tulevat myöhään, väsyneinä, pitkän koulumatkan takaa. Joka kerran, kun hän valittaa, että koulussa oli liikaa meteliä. Joka kerran, kun muistamme miten hyvä paikka Tuomela oli, niin tiedän ketkä ovat syyllisiä tähän alhaiseen tekoon. Ja heitä en äänestä. Ikinä! Enkä muuten niitä puolueita liioin!

  t. Ville

  VastaaPoista
 3. Jormalle sanoisin, että Vantaa huolehtii kyllä hyvin työpaikoista ja yrityksistä. Vantaan työpaikkaomavaraisuus on 104% ja mm. Vantaan Aviapolis on nopeimmin kasvava työpaikka-alue. Ikävä kyllä runsas määrä työpaikkoja ei ole auttanut vantaalaisten työllistymistä juurikaan, johtuen siitä että suuri osa vantaalaisista pitkäaikaistyöttömistä on jo edellisen laman aikana poispudonneita, vaikeasti työllistettäviä henkilöitä.

  Korkeat verot eivät näytä olevan pikaruokaa Ruotsissa. Siellä keskimääräinen kuntavero on 22% jonka avulla kuntasektori työllistää 25% väestä. Suomessa kuntavero on 19,38% jonka avulla kuntasektori työllistää 20% väestä.

  Jos kuntaveron korotus tosiaan käytettäisiin velan maksuun - tai Vantaan tapauksessa vähemmän lisävelan ottamiseen - tänäkin vuonna otettiin 100 miljoonaa lisää, kun ei kokoomukselle ja demareille käy se velan vähentäminen/ takaisinmaksaminen verojen avulla - ja samalla pidettäisiin entuudestaan tuttua tiukkaa talouslinjaa, niin tokihan tämä auttaisi kovastikin, eikä tarvitsisi koulujakaan ylenmäärin kurmottaa.

  Vantaan verotulot riittävät hyvin palvelujen tuottamiseen ja niillä maksetaan myös 47% investoinneista. Kyse ei siis ole siitä, että olisimme eläneet yli varojemme - vaan olemme investoineet yli varojemme.
  Joten leikkaamme me menoja tai nostamme veroja, teemme sen Kehäradan ja Kehä 3 kaltaisten investointien takia. Koululaisten takia sitä ei tarvitse tehdä, Vantaan käyttötalous on tasapainossa, ollut iät ja ajat.

  VastaaPoista